Един продукт, много възможности. Focus Deployer.

Focus Deployer

 • Focus Deployer е уеб базирана система за бързо автоматизирано инсталиране и конфигуриране на TIBCO BusinessWorks приложения.

Предимства

По-кратко време за обработка

 • Решенията за внедряване и интеграция биват въвеждани в експлоатация в значително по-кратки срокове
 • Безпроблемен и автоматизиран преход от разработка към тестване и към продуктивна среда

Минимално време на непродуктивност на системите

 • Автоматизиране на времеемките и водещи до грешки стъпки на процеса по внедряване
 • Намаляване на броя на грешките при внедряване чрез минимизиране на фактора на човешка намеса

По-ниски разходи

 • Намаляване на необходимия брой служители по внедряване

Подобрено качество / Понижена сложност

 • Дружеството се нуждае само от един продукт за всичките си дейности по внедряване
 • Всичко описано по-горе в крайна сметка води до по-високо качество за крайния потребител

Ключови резултати

 • Автоматизирана едновременна инсталация на TIBCO BusinessWorks, TIBCO Business Events приложения и TIBCO Adapters
 • Автоматично конфигуриране на глобални променливи, стартери на процеси и други конфигурационни параметри
 • Дефиниране на правила за конфигуриране
 • Поддръжка на версии (едновременно внедряване на EAR файлове)
 • Търсене и заместване на глобални променливи в множество TIBCO Administrator domains
 • Синхронизация с TIBCO Administrator domains
 • Поддръжка на различни среди
 • Автоматично преместване в следващ TIBCO Administrator domain (напр. от „Тестова“ среда в този на „Продуктивна“ среда)
 • Интеграция със системи за контрол на версиите като например: SVN, TFS и т.н.
Our Products

За кого е предназначено?

 • Потребители на TIBCO BusinessWorks, TIBCO BusinessEvents, TIBCO Adapters – телекомуникационни компании, банки, застрахователни компании, производители, търговци на дребно, правителства и т.н.
 • Компании с времеемки процедури по внедряване и конфигуриране на нови версии на приложенията си.

Поискайте демонстрация