Доказани в практиката системи за управление на качеството, сигурността и IT услугите

Компанията има внедрена интегрирана система за управление, която отговаря на изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 27001 и ISO 20000-1, съответно по качество, информационна сигурност и ИТ услугите .

 

Политика на ScaleFocus по отношение на качеството

Качеството е едно постоянно еволюиращо от страна на клиентите усещане спрямо предлагания продукт или услуга. Вярваме, че движещи сили на качеството са нашите клиенти, услугите ни, служителите ни и нашата организация. Фирмените ни ценности са:

  • Почтеност: Държим на думата си. Чрез последователност в действията, обещанията и методите ни.
  • Отдаденост: Отдадени професионалисти и творчески подход. Вярваме в отличното качество на услугите – при всеки проект.
  • Изпълнение: Никога не считаме, че резултатите са гарантирани сами по себе си. Концентрираме се върху всеки отделен клиент, за да сме сигурни, че ще получи реална стойност.

 

Политика на ScaleFocus относно сигурността на информацията

Целта на сигурността на информацията е да гарантира непрекъсваемостта на бизнес дейностите на ScaleFocus и да сведе до минимум рисковете чрез предотвратяване на инциденти, свързани със сигурността, а също и чрез намаляване на потенциалното им въздействие върху бизнеса.

Целта на тази политика е да защити цялата поверителна информация и активи на ScaleFocus от всякакви вътрешни, външни, целенасочени или случайни заплахи по отношение на сигурността на информацията. Политиката се прилага както спрямо бизнес дейностите в България, така и в офисите на клиентите и включва мерки за физическа защита, както и теоретични и процедурни бизнес практики.

ScaleFocus отговаря на изискванията за организационна политика по отношение на сигурността, чиято цел да осигури, поддържа и постоянно подобрява една система от мерки, която е концентрирана върху поверителността, целостта, наличността и проследимостта.

 

Политика на ScaleFocus относно управлението на IT услуги

Основен принцип на управлението на качеството на услугите е, че предоставянето на ИТ услуги се ръководи от бизнес нуждите. Ние никога не приемаме резултатите за даденост. Фокусираме се върху всеки един клиент, за да сме уверени, че стойността на услугата е действително постигната. Системата цели да гарантира структуриран подход относно ефективността, ефикасността и качеството на предоставяните услуги.

ScaleFocus осигурява подходящо управление на услугите, повишаване на ефикасността на процесите по доставка и поддръжка, за да гарантира спазването на договорените нива на обслужване с клиенти. Услугите се предоставят с определено качество, което да е достатъчно за да задоволи бизнес изискванията.

 

Политика на ScaleFocus, по отношение на опазването на околната среда

Основен принцип на управлението на качеството на услугите е, че предоставянето на ИТ услуги се ръководи от бизнес нуждите. Ръководството се ангажира да даде положителен принос към проблемите на околната среда и да ги интегрира в ежедневните дейности. Целта на политиката е да се минимизира негативното влияние върху околната среда, да се спазват приложимите закони, разпоредби и други екологични изисквания, което да доведе до непрекъснато усъвършенстване.

 

Ръководството на ScaleFocus заявява пълната си ангажираност с процеса на развитие, поддръжка и подобряване на Интегрираната система за управление.